Sysarb är verktyget för moderna organisationer som jobbar med professionell lönebildning.

Sysarb är marknadsledande inom lönebildning, och med deras programvara ges stöd för alla delar som ingår i begreppet: lönekartläggning, löneanalys, medarbetarsamtal, prestationsbedömning, lönesamtal, lönerevision och kompetensinventering. Programvaran ger organisationer rätt verktyg för att säkerställa jämställda löner och garanterar att resultatet av lönekartläggningen klarar Diskrimineringsombudsmannens granskning utan krav på kompletteringar.

Kunderna består av företag med allt från 50 till över 45 000 medarbetare. Programvaran är ett välfungerande, pedagogiskt system som i dag används av mer än 150 moderna företag för att säkerställa jämställda löner och professionell lönebildning för 400 000 anställda runt om i landet.

 

MIAwebb är verktyget för moderna organisationer som jobbar med professionell lönebildning.

MIAwebb hjälper arbetsgivare att få grepp om organisationens lönebild och säkerställa att lönerna är jämställda. MIAwebb strukturerar och förenklar arbetet med lönekartläggning.
Lagen säger att alla arbetsgivare med fler än 25 anställda är ålagda att göra en lönekartläggning, i dagsläget vart tredje år.
Den 1 januari 2017 ändras lagen, då ska alla arbetsgivare med fler än 10 medarbetare göra en lönekartläggning varje år.

Sysarb är marknadsledande på området och med MIAwebb ges stöd för alla delar, kartläggning, arbetsvärdering, analys och åtgärd. Sysarbs kunder består av företag med allt från 50 medarbetare till över 45 000 medarbetare.

Oavsett storlek på företaget är MIAwebb ett väl fungerande, pedagogiskt system för att ge en bild av lönestruktur och kartläggning som svarar mot Diskrimineringsombudsmannens, DO:s, krav i lagen mot diskriminering.
Kravet på kartläggning utifrån lagen och DO:s praxis står som modell för hur programvaran ska fungera. I analysen ska löneskillnader mellan kvinnor och män, och mellan likvärdiga kvinnodominerade och icke kvinnodominerade grupper förklaras.

Löneskillnader kan förklaras på flera olika sätt, till exempel, personlig duglighet, erfarenhet, ålder, förmåner och marknadsfaktorer. Hela löneskillnaden ska kunna förklaras med sakliga, könsneutrala argument.
De löneskillnader som inte kan förklaras med sakliga, könsneutrala argument måste åtgärdas. Åtgärderna kan vara exempelvis lönejustering eller kompetensutvecklande insatser.
MIAwebb ger företagen rätt verktyg för att säkerställa jämställda löner och vi garanterar att resultatet av kartläggning, arbetsvärdering, analys och åtgärd klarar DO:s granskning utan krav på kompletteringar.
Med MIAwebb ges stöd för alla delar, kartläggning, arbetsvärdering, analys och åtgärd.

MIAwebb används idag av mer än 150 moderna företag att säkerställa jämställda löner och professionell lönebildning för 400 000 anställda runt om i landet.

 
 • Skapa lika arbeten

  Befattningar delas upp i grupper efter arbetsuppgiftens innehåll. De befattningar som är i all väsentlighet lika placeras i samma arbete. Olika klassifikationskoder medföljer och kan hjälpa till i processen

 • Faktorplan upprättas

  De lokala värderingarna kring lön dokumenteras i ett antal nyckelfrågor som är gemensamma för alla arbeten i organisationen och viktas sedan. Frågor kan handla om vilka krav organisationen ställer på olika faktorer så som utbildning och färdigheter, ansvarstagande och ansträngningar.

 • Arbetsvärdering och gruppering av likvärdigt arbete

  Alla arbeten värderas och ackumulerar ett poängsaldo, som utifrån faktorplanens viktning, blir ett jämförelsevärde för arbetets komplexitet. Systemet delar upp arbeten i likvärdiga grupper.

 • Analys av lika och likvärdigt arbete

  MIA tar fram nyckeltal, diagram och rapporter som hjälper användaren att analysera organisationens löner och lönesättning. Det tar även fram handlingsplaner vid behov för att säkerställa att eventuella osakliga löneskillnader åtgärdas.

 • Analys av jämställdhet

  MIA sorterar ut de kvinnodominerade arbetena i organisationen och jämför dem med icke kvinnodominerade arbeten som har lika eller högre löner, men har en lägre värdering.

 • Rapporter

  MIA sammanställer rapporter för att skapa en dokumentation över arbetet och eventuella handlingsplaner som upprättats.

Vill du veta mer?

På uppdrag av och tillsammans med Sysarb AB har vi utvecklat deras programvara för webben. Vi har på den här sidan bara visat ett axplock av funktionerna som finns, vill du veta mer så är du välkommen att kontakta Sysarb direkt.
Läs mer om Sysarb

Vill du veta mer?

Vi har på uppdrag på v Sysarb AB utvecklat produkten MIA för webben.

Läs mer om MIAwebb